Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM BOOKTIME.PL


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.booktime.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Emotion Media Pamela Magierowska-Kobus.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:

1) Serwis: serwis internetowy www.booktime.pl;
2) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3) Właściciel: Emotion Media Pamela Magierowska-Kobus, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emotion Media Pamela Magierowska-Kobus, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 7451833533, Regon: 145894060;
4) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3. Celem Polityki jest w szczególności:

1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: kontakt@booktime.pl.
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3) tworzenia statystyk,
4) utrzymania sesji Użytkownika,
5) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10.Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 06.10.2017 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Emotion Media Pamela Magierowska-Kobus, ul. Polska 12, 12-100 Szczytno, NIP 7451833533, REGON 145894060.

Jak należy kontaktować się z administratorem?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adres mailowy kontakt@booktime.pl.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna tego przetwarzania?

1. realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego
2. kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów 
3. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich pra
4. przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich pra
5. dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów
6. realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów księgarni booktime.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez odznaczenie checkboxa "Newsletter" w koncie klienta w zakładce "Moje dane", lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@booktime.pl z informacją o rezygnacji z newslettera.
7. przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
8. prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
9. wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
1. Rejestracja
Podczas rejestracji prosimy o podanie niezbędnych danych do założenia konta w booktime.pl, dzięki czemu przy każdych kolejnych zakupach nie musisz ponownie wypełniać całego formularza zamówienia.
Zarejestrowany i zalogowany klient może w każdej chwili samodzielnie edytować lub uzupełnić dane zapamiętane w sklepie booktime.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:

 • imię i nazwisko - niezbędne do wystawiania dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • e-mail - niezbędny do logowania w sklepie booktime.pl i komunikacji związanej z korzystaniem realizacją zamówienia.

2. Składanie zamówienia
Podczas składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku klientów zarejestrowanych i zalogowanych są one pobierane częściowo z danych podanych podczas rejestracji.
W trakcie składania zamówienia prosimy o:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją zamówienia.

Jak są pozyskiwane dane osobowe?
Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Komu są przekazywane dane osobowe?
Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
3. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską?
Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

1. Prawo dostępu do danych: W każdej chwili możesz zażądać informacji na temat Twoich danych osobowych, które przechowujemy, wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod adresem kontakt@booktime.pl – informacje te otrzymasz za pomocą poczty e-mail.
2. Prawo do przenoszenia: W przypadku przetwarzania Twoich danych przez sklep internetowy booktime.pl w sposób zautomatyzowany, na podstawie twojej zgody, masz prawo do otrzymania kopi swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
3. Prawo do poprawiania danych: W każdej chwili możesz zażądać poprawienia swoich danych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
4. Prawo do usunięcia danych: Masz prawo w każdej chwili usunąć swoje dane przetwarzane przez sklep internetowy booktime.pl, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • masz nieuregulowany dług wobec sklepu internetowego booktime.pl, niezależnie od metody płatności
 • jeśli dokonałeś jakichkolwiek zakupów w przeciągu ostatnich pięciu lat, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji wyłącznie w celach księgowych

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni: Z marketingu bezpośredniego w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na podany przez Ciebie adres mailowy, korzystamy wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody w postaci dopisania Twojego adresu e-mail na naszą listę subskrybentów. W każdym momencie masz prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu materiałów poprzez wypisanie Twojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wykonując instrukcje zawarte w każdej tego typu wiadomości e-mail lub odznaczenia checkboxa znajdującego się w Twoim koncie klienta.
6. Prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać, aby sklep internetowy booktime.pl ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy sklep internetowy booktime.pl musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 • jeśli sklep internetowy booktime.pl nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczeń


Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?
Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych?
Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane

Podstawa prawna przekazania informacji
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

» Zmień ustawienia cookies

kontakt

Booktime.pl

ul. Polska 12, 12-100 Szczytno

woj. warmińsko-mazurskie

Zadzwoń: 22 110 50 33

Napisz: kontakt@booktime.pl

NIP: 7451833533

Dlaczego booktime?
Ikona cen promocyjnych wszystkich książek  Wszystkie książki
w promocyjnych cenach
Ikona taniej dostawy zamówień  Szybka i tania
dostawa od 7,90 zł
Ikona bezpłatnego upominku dodawanego do każdego zamówienia  Bezpłatny upominek
do każdego zamówienia